Thỏa thuận người dùng giao dịch tương lai OKEx

1. Tổng quan

1.1 OKEx Futures Trading (“Dịch vụ”) là một dịch vụ giao dịch phái sinh Tài sản Tài chính Ảo (VFA) do Aux Cayes Fintech Co. Ltd. (gọi tắt là “OKEx”) đưa ra. Nó được thiết kế, quản lý và vận hành bởi OKEx. Để kích hoạt OKEx Futures Trading, bạn phải đọc đầy đủ, hiểu và đồng ý với “Thỏa thuận người dùng OKEx Futures Trading” và các nội dung có trong Điều 7.1 ở đây (“Thỏa thuận”). Vui lòng đọc kỹ tất cả các điều khoản và điều kiện trước khi chọn chấp nhận Thỏa thuận này.

1.2 Xin lưu ý rằng bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ trước khi đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận. Đặc biệt, bằng cách chấp nhận Thỏa thuận trực tiếp hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn xác nhận rằng bạn đã đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận.

2. Tính đủ điều kiện của việc sử dụng dịch vụ

2.1 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng:

 • bạn đã đồng ý với “Điều khoản dịch vụ của OKEx” và bạn đủ điều kiện và không bị cấm sử dụng “Dịch vụ” được xác định trong đó;
 • Thỏa thuận này không mâu thuẫn với luật pháp của quốc gia hoặc khu vực nơi bạn đến;
 • bạn là chủ sở hữu hợp pháp của các VFA mà bạn đã gửi bằng Dịch vụ và các VFA nói trên được lấy từ các nguồn hợp pháp.

2.2 Bạn nhận thức được và chấp nhận rủi ro khi sử dụng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • sự biến động giá cao của VFAs và các công cụ phái sinh của chúng có thể gây ra tổn thất lớn hoặc toàn bộ trong một thời gian ngắn;
 • việc thiếu các VFA được ký quỹ dưới dạng ký quỹ có thể phải thanh lý ngay lập tức các vị thế của bạn và bạn có thể mất tất cả các VFA mà bạn đã ký gửi với Dịch vụ;
 • sự phẫn nộ về công nghệ có thể xảy ra, điều này có thể làm trì hoãn hoặc chặn việc sử dụng Dịch vụ của bạn;
 • thị trường bất thường có thể xảy ra, có thể làm mất VFA của bạn.
 • Theo thời gian, để duy trì tình trạng chung của thị trường, OKEx cần thêm, xóa hoặc thay đổi các chính sách. Hành động như vậy có thể có lợi hoặc chống lại một người dùng cá nhân như bạn.

2.3 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng:

 • Bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào.
 • Bạn sẽ không bắt đầu hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ hình thức thao túng thị trường nào.

3. Sử dụng Dịch vụ

3.1 Dịch vụ cung cấp cho bạn sổ đặt hàng theo thời gian thực cùng với các thông tin khác. Bạn có thể xem hoặc tải xuống thông tin để phân tích của riêng bạn.

OKEx không chịu trách nhiệm về bất kỳ đánh giá hoặc phân tích nào mà bạn đưa ra dựa trên thông tin được cung cấp bởi Dịch vụ.

3.2 Bạn có thể đặt hàng, theo hình thức mà OKEx yêu cầu, thông qua trang web, phần mềm khách hàng, API hoặc bất kỳ kênh nào khác. Sau khi đơn đặt hàng được thực hiện, bạn sẽ không thể hủy hoặc sửa đổi đơn đặt hàng đó.

3.3 Khi lệnh “Mở Long” hoặc “Mở bán” của bạn được thực hiện, vị thế tương ứng sẽ được mở. Khi lệnh “Đóng Long” hoặc “Đóng Ngắn” được thực hiện, vị trí tương ứng sẽ được đóng. Dịch vụ sẽ cung cấp cho bạn thông tin về các vị trí của bạn và về giá trị của các VFA của bạn và các dẫn xuất của chúng, trên cơ sở thời gian thực.

3.4 Hợp đồng tương lai sẽ được thanh toán vào lúc 08:00 (UTC) hàng ngày (“Thanh toán”). Giá thanh toán là Giá Mark mới nhất (do Dịch vụ xác định và tính toán, xem “Hướng dẫn Hợp đồng tương lai của OKEx”). Tại Thanh toán, cùng một lượng FVA như UPL sẽ được thêm vào RPL và RPL trừ đi số tiền Clawback sẽ được ghi có vào số dư của bạn, số tiền này có thể được rút ngay lập tức (tùy thuộc vào yêu cầu ký quỹ và các giới hạn khác do Dịch vụ yêu cầu). Sau đó, UPL và RPL được đặt lại về 0. (Để biết định nghĩa và phương pháp tính của UPL 、 RPL và số tiền Clawback, hãy tham khảo “Hướng dẫn Hợp đồng tương lai OKEx”.)

3.5 Vào thời điểm giao hợp đồng (08:00 UTC của Thứ Sáu hàng tuần), hệ thống sẽ đóng các vị thế trên tất cả các hợp đồng tương lai hàng tuần đã mở. Giá sẽ là giá trị trung bình số học của BTC / USDT hoặc chỉ số có liên quan khác của một giờ trước khi giao hàng. Lợi nhuận và lỗ thu được sau khi đóng vị thế thông qua giao hàng sẽ được thêm vào RPL và trừ RPL, số tiền thu hồi sẽ được ghi có vào số dư của bạn và có thể được rút ngay lập tức. Sau đó, UPL và RPL được đặt lại về 0. (Để biết định nghĩa và phương pháp tính UPL, RPL và số tiền thu hồi, vui lòng tham khảo "Hướng dẫn OKEx Futures").

3.6 Bạn sẽ trả phí cho OKEx cho Dịch vụ. Để biết biểu phí, vui lòng tham khảo “Hướng dẫn OKEx Futures”.


3.7 Nếu sự bất thường của thị trường xảy ra trước khi thanh toán và giao hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở sự biến động nghiêm trọng của chỉ số cơ bản hoặc tỷ lệ thu hồi bất thường, OKEx có thể, theo quyết định riêng của mình, quyết định giải quyết vào thời điểm thích hợp với phương pháp hợp lý về mặt thương mại. OKEx sẽ đăng thông báo về các quy tắc chi tiết như vậy.

4. Quản lý rủi ro

4.1 Dịch vụ đưa ra các biện pháp khác nhau để kiểm soát các rủi ro có hệ thống, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Hệ thống ký quỹ với Tỷ lệ ký quỹ duy trì theo bậc
 • Cơ chế thanh lý
 • Thủ tục vuốt ngược xã hội

OKEx sẽ liên tục cải tiến các biện pháp quản lý rủi ro.

4.2 “Hệ thống ký quỹ với tỷ lệ ký quỹ duy trì theo bậc”. Dựa trên VFA mà bạn đã đặt cọc với Dịch vụ, quy mô vị trí bạn có thể mở bị giới hạn. Ngoài ra, để tránh Thanh lý, Tỷ lệ ký quỹ của bạn (do Dịch vụ xác định và tính toán, xem “Hướng dẫn Hợp đồng tương lai OKEx”) cần phải được giữ cao hơn Tỷ lệ ký quỹ duy trì, là Tỷ lệ ký quỹ bắt buộc thấp nhất để bạn duy trì các vị thế hiện tại của mình . Biểu tỷ lệ ký quỹ bảo trì theo bậc được Dịch vụ thông qua. Vị thế được mở càng lớn, tỷ lệ ký quỹ duy trì càng cao sẽ được yêu cầu. Vui lòng tham khảo “Hướng dẫn Hợp đồng Tương lai OKEx” để biết thêm chi tiết.

4.3 “Cơ chế thanh lý”. Khi Tỷ lệ ký quỹ trong tài khoản của bạn thấp hơn Tỷ lệ ký quỹ duy trì + Tỷ lệ phí thanh lý, thì việc thanh lý tài khoản của bạn sẽ được kích hoạt. Tài khoản của bạn sẽ tạm thời được Công cụ quản lý rủi ro của Dịch vụ tiếp quản; và sẽ trở lại dưới sự kiểm soát của bạn sau khi quá trình thanh lý hoàn tất. Trong Cơ chế thanh lý, Công cụ quản lý rủi ro của Dịch vụ sẽ tiếp tục thanh lý các vị thế của bạn, cho đến khi Tỷ lệ ký quỹ của bạn trở lại trên Tỷ lệ ký quỹ duy trì theo cấp hoặc các vị thế của bạn được thanh lý hoàn toàn. Vui lòng tham khảo “Hướng dẫn Hợp đồng Tương lai OKEx” để biết thêm chi tiết.

4.4 “Thủ tục vuốt ngược xã hội”. VFA của một số người dùng đã ký gửi có thể không trang trải được chi phí phát sinh từ việc Thanh lý. Tổng số tiền thâm hụt từ tất cả người dùng đã thực hiện Thanh lý trước tiên sẽ do Quỹ bảo hiểm của Dịch vụ thanh toán. Nếu Quỹ bảo hiểm cạn kiệt, thì Dịch vụ sẽ thông qua Thủ tục hỗ trợ xã hội để bù đắp khoản thâm hụt còn lại. Người dùng có lợi nhuận ròng trong ngày sẽ phải chịu khoản thu hồi này. Vui lòng tham khảo “Hướng dẫn Hợp đồng Tương lai OKEx” để biết thêm chi tiết.

4.5 Nếu quy mô các vị thế hoặc lệnh mở của bạn tích lũy đến mức gây ra mối đe dọa đáng kể cho những người dùng khác, OKEx, theo quyết định của mình có thể yêu cầu bạn hủy lệnh hoặc đóng một phần vị thế của mình. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng OKEx bảo lưu quyền và quyết định duy nhất và tuyệt đối của mình, trong những trường hợp ngoại lệ, đóng toàn bộ hoặc một phần vị thế hoặc đơn đặt hàng của bạn.

5. Giới hạn trách nhiệm

5.1 Bạn xác nhận rằng bạn hiểu rõ các quy tắc và chính sách liên quan đến các dịch vụ. OKEx sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất của bạn do bạn hiểu sai các quy định và chính sách. Đặc biệt, để mở hoặc duy trì các vị thế của bạn, số lượng VFA bạn ký quỹ sẽ cần phải đáp ứng các yêu cầu nhất định. Nếu các yêu cầu không được đáp ứng, Thanh lý sẽ được kích hoạt. Khi Thanh lý xảy ra, bạn có thể mất tất cả các VFA mà bạn đã ký quỹ dưới dạng ký quỹ.

5.2 Thông tin giao dịch của bạn trở thành chính thức tại Dàn xếp. Thông tin được hiển thị giữa 2 lần Thanh toán liên tiếp chỉ mang tính chất tham khảo và không thể được đảm bảo là ngụ ý kết quả chính thức. Bạn có thể bị lỗ bởi các hành động của mình dựa trên thông tin giải quyết bên trong được cung cấp. OKEx sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất của bạn.

5.3 Để tuân thủ những thay đổi trong luật hoặc quy định, hoặc để duy trì tình trạng chung của thị trường, OKEx sẽ cần, theo quyết định riêng của mình, tùy từng thời điểm, thay đổi chính sách, quy tắc hoặc thực hiện các quy tắc khẩn cấp. Những thay đổi hoặc triển khai như vậy có thể dẫn đến việc tạm thời không thể truy cập vào tài khoản của bạn, khôi phục tài khoản của bạn, đóng ngay lập tức các vị trí nhất định của bạn hoặc gián đoạn Dịch vụ khác. OKEx sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất của bạn.

5.4 OKEx sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào do các tình huống không thể kiểm soát được, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • bảo trì hệ thống như đã thông báo trước;
 • trục trặc thiết bị internet làm vô hiệu hóa quá trình truyền dữ liệu;
 • chiến tranh, bạo loạn, lũ lụt, động đất hoặc bất kỳ sự gián đoạn bất ngờ nào khác;
 • tấn công hack, vi rút máy tính, trục trặc mạng internet, các vấn đề ngân hàng, cập nhật trang web, tạm ngừng dịch vụ, trì hoãn hoặc hủy bỏ do sự gián đoạn của chính phủ;
 • các vấn đề không thể đoán trước hoặc không thể giải quyết được với các công nghệ hiện có;
 • do các bên thứ ba gây ra, bao gồm cả việc thực thi không phù hợp hoặc chậm trễ.

5.5 Lỗi mạng, lỗi hệ thống, tấn công hack và các yếu tố không lường trước khác có khả năng gây ra doanh thu bất thường, gián đoạn thị trường và các bất thường khác có thể xảy ra. OKEx có quyền hủy bỏ và / hoặc khôi phục các giao dịch trong một khoảng thời gian mà nó cho là đủ để giảm thiểu bất kỳ tác động thị trường bất lợi nào. OKEx sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh do đó.

5.6 Bạn biết rằng sự xúc phạm công nghệ có thể xảy ra bất ngờ. OKEx sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do xúc phạm công nghệ, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • mất, chậm trễ, gián đoạn hoặc sự cố khác của kết nối với Dịch vụ.
 • dừng, chậm, không phản hồi hoặc sự cố khác của Dịch vụ do quá tải.
 • trục trặc do Dịch vụ không có khả năng truy xuất dữ liệu cần thiết một cách chính xác từ bên thứ ba thông qua Internet.

5.7 OKEx nghiêm cấm các hành vi giao dịch không công bằng. OKEx bảo lưu quyền ban hành, theo quyết định riêng của mình, quyền kiểm soát điều hành đối với tài khoản của bạn, nếu bạn

 • có liên quan đến thao túng giá hoặc bất kỳ hành vi sai trái nguy hiểm nào khác đối với thị trường;
 • có thể đang gây hại cho người dùng khác hoặc OKEx bằng cách khai thác các lỗ hổng của Dịch vụ hoặc bằng các phương thức không hợp lý khác;
 • tham gia vào bất kỳ hoạt động nào khác mà OKEx cho là có hại cho sức khỏe chung của thị trường.

OKEx cũng có quyền thực hiện các hành động bao gồm nhưng không giới hạn việc đóng tài khoản của bạn, giới hạn giao dịch, tạm dừng giao dịch, hủy giao dịch và hoàn nguyên giao dịch để loại bỏ bất kỳ tác động xấu nào đến sức khỏe chung của thị trường. OKEx sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh khi hành động đó chống lại bạn.

6. Bồi thường

6.1 Bạn phải bồi thường cho OKEx về các hành động liên quan đến tài khoản OKEx và việc sử dụng Dịch vụ của bạn.

6.2 Theo đây, bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ OKEx vô hại trước bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào (bao gồm cả phí pháp lý hợp lý) do bất kỳ bên thứ ba nào đưa ra hoặc phát sinh từ việc bạn vi phạm thỏa thuận này, việc bạn sử dụng Dịch vụ không đúng cách , việc bạn vi phạm bất kỳ luật nào hoặc các quyền của bên thứ ba và / hoặc các hành động hoặc việc không sử dụng của bất kỳ bên thứ ba nào mà bạn cấp quyền sử dụng tài khoản OKEx của bạn hoặc truy cập trang web, phần mềm, hệ thống của chúng tôi (bao gồm bất kỳ mạng và máy chủ nào được sử dụng để cung cấp bất kỳ Dịch vụ nào) do chúng tôi hoặc nhân danh chúng tôi điều hành hoặc bất kỳ Dịch vụ nào thay mặt bạn.

7. Khác

7.1 Nội dung của Thỏa thuận này cũng bao gồm các thông số kỹ thuật hệ thống khác nhau của OKEx, các thỏa thuận hoặc quy tắc khác trong phụ lục của Thỏa thuận này, Hướng dẫn sử dụng OKEx Futures với tiền ký quỹ, Hướng dẫn sử dụng OKEx Futures với USDT và các thỏa thuận, quy tắc có liên quan khác liên quan đến Dịch vụ mà OKEx có thể theo thời gian vấn đề. Sau khi nội dung trên được chính thức phát hành, nó là một phần không thể tách rời của thỏa thuận này và bạn cũng nên tuân theo nó. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa nội dung trên và Thỏa thuận này, Thỏa thuận này sẽ được ưu tiên áp dụng nếu không có tuyên bố ngược lại.

7.2 OKEx có quyền đơn phương sửa đổi Thỏa thuận này (bao gồm các nội dung trên) nếu cần thiết. Việc sửa đổi như vậy có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào được thực hiện, nội dung sửa đổi sẽ được đăng trên trang web của OKEx ngay lập tức. Vui lòng kiểm tra thông tin mới nhất được đăng trong đó để thông báo cho bản thân về bất kỳ thay đổi nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào Dịch vụ sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó. Nếu bạn không chấp nhận nội dung sửa đổi, bạn nên ngừng sử dụng các dịch vụ liên quan.

7.3 Bạn nên đọc Thỏa thuận và bất kỳ tài liệu nào được đề cập đến trong đó rất cẩn thận. Nếu có bất kỳ điều gì bạn không hiểu trong Thỏa thuận và bất kỳ tài liệu nào được đề cập ở đây, bạn nên thảo luận vấn đề này với OKEx và tìm kiếm sự làm rõ cần thiết. Mọi liên lạc chính thức với bạn sẽ được thực hiện qua thư điện tử trừ khi có hướng dẫn khác. Các tài liệu sẽ được gửi cho bạn qua thư điện tử và bạn nên tìm cách gửi bất kỳ tài liệu nào cho chúng tôi bằng phương thức tương tự. Bạn cũng sẽ có thể liên hệ với chúng tôi qua điện thoại. Mọi giao tiếp chính thức với bạn, trừ khi có thỏa thuận khác, sẽ được thực hiện bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa phiên bản tiếng Anh của Thỏa thuận hoặc bất kỳ thông báo nào như vậy và bất kỳ bản dịch nào của Thỏa thuận hoặc các thông tin liên lạc đó (nếu có) sang tiếng nước ngoài, phiên bản tiếng Anh tương ứng sẽ được ưu tiên áp dụng. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa thông tin liên lạc và Thỏa thuận, Thỏa thuận sẽ được ưu tiên áp dụng.

7.4 Việc thiết lập, hiệu lực, giải thích, thay đổi, thực hiện và giải quyết tranh chấp của thỏa thuận người dùng này sẽ được điều chỉnh bởi luật của Seychelles.

7.5 Nếu có bất kỳ tranh chấp nào giữa người dùng và OKEx, cả hai bên nên tìm cách giải quyết thông qua thương lượng. Tuy nhiên, nếu nỗ lực không thành công, cả hai bên nên đồng ý giải quyết bất đồng hoặc tranh chấp thông qua cơ quan tư pháp Seychelles.

7.6 Tất cả các tiêu đề trong thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho việc đọc và sẽ không ảnh hưởng đến việc giải thích nó.

7.7 Thỏa thuận này không áp dụng cho người dùng Mô phỏng giao dịch tương lai.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map