OKEx användaravtal för handel med optioner

1. Översikt

1.1 OKEx-handel (nedan kallad ”tjänsten”) är en derivathandelstjänst för virtuell finansiell tillgång (VFA) som lanseras av Aux Cayes Fintech Co. Ltd. (hädanefter ”OKEx”). Den designas, hanteras och drivs av OKEx. För att aktivera OKEx Options Trading måste du läsa, förstå och acceptera ”OKEx Options Trading User Agreement” och innehållet som ingår i artikel 7.1 häri (”Agreement”). Läs igenom alla villkor noggrant innan du väljer att acceptera detta avtal.

1.2 Observera att du inte ska använda tjänsten innan du godkänner villkoren i avtalet. Genom att acceptera avtalet direkt eller använda tjänsten erkänner du särskilt att du har godkänt villkoren i avtalet.

2. Behörighet att använda tjänsten

2.1 Du erkänner och godkänner att:

 • du har gått med på “OKEx användarvillkor”, och du är berättigad till och inte förbjuden att använda de “tjänster” som definieras där;
 • detta avtal strider inte mot lagarna i det land eller den region du kommer ifrån;
 • du är den juridiska ägaren av de VFA som du har deponerat hos tjänsten och ovannämnda VFA erhålls från legitima källor.

2.2 Du är medveten om och tar på dig riskerna med att använda tjänsten, inklusive men inte begränsat till:

 • hög prisvolatilitet för VFA: er och deras derivat kan medföra stora eller totala förluster på kort tid;
 • bristen på VFA som deponerats som marginal kan medföra omedelbar avveckling av dina positioner, och du kan förlora alla VFA som du har deponerat hos tjänsten;
 • tekniken i åldrar kan hända, vilket kan försena eller blockera din användning av tjänsten;
 • marknadsavvikelse kan hända, vilket kan medföra förlust av dina VFA: er.
 • då och då, för att bibehålla det allmänna välbefinnandet på marknaden, måste OKEx lägga till, ta bort eller ändra policyer. En sådan åtgärd kan vara till förmån för eller mot en enskild användare som du.

2.3 Du erkänner och godkänner att:

 • Du kommer inte att använda tjänsten för något olagligt ändamål.
 • Du kommer inte att initiera eller underlätta någon form av marknadsmanipulation.

3. Använda tjänsten

3.1 Tjänsten ger dig orderbok i realtid tillsammans med annan information. Du kan visa eller ladda ner information för din egen analys. OKEx ansvarar inte för någon bedömning eller analys som du gör baserat på informationen som tillhandahålls av tjänsten.

3.2 Du kan göra beställningar, i den form som krävs av OKEx, via webbplatsen, klientprogramvaran, API eller andra kanaler. När en beställning har fyllts kommer du inte att kunna avbryta eller ändra den.

3.3 När din öppna order har fyllts öppnas motsvarande position. När en slutorder är fylld stängs motsvarande position. Tjänsten kommer att ge dig information om dina positioner och om värdet på dina VFA och deras derivat i realtid.

3.4 Optionskontraktet kommer att ordnas klockan 08:00 (UTC) dagligen. Därefter återställs UPL (Orealiserad vinst och förlust) och RPL (Realiserad vinst och förlust) till 0. Efter avvecklingen kan den ackumulerade vinsten från denna avvecklingscykel dras tillbaka. (För definitioner och beräkningar av UPL och RPL, se OKEx-alternativguide).

3.5 In-the-money-optionerna (ITM) utövas automatiskt kl. 08:00 (UTC) vid utgångsdatumet. När kontraktet utövas läggs VFA med motsvarande utdelning till köparens kontosaldo och dras av från säljaren. Både köpare och säljare måste betala en avgift för träning. ATM-alternativ (ATM) och OTM (out-of-the-money) -alternativ upphör utan att utövas klockan 08:00 (UTC) vid utgångsdatumet. (För definitioner och beräkningar av träningsavräkningsbelopp, ITM, ATM och OTM, se OKEx-alternativguide);

3.6 Du ska betala OKEx för tjänsten. Beträffande betalningsarrangemang hänvisas till OKEx-avgiftsschema för detaljer.

3.7 Om marknadsavvikelser inträffar före avveckling och leverans, inklusive men inte begränsat till akuta fluktuationer av underliggande index eller onormal återfallshastighet, kan OKEx, efter eget gottfinnande, besluta att avveckla vid rätt tidpunkt med kommersiellt rimlig metod. OKEx ska lägga upp ett meddelande om sådana detaljerade regler.


4. Riskhantering

4.1 Tjänsten inför olika åtgärder för att kontrollera de systematiska riskerna, inklusive men inte begränsat till:

 • Markprismekanism
 • Partiell likvidationsmekanism
 • Likvidationsmekanism
 • Samhällsförfarandet för återfall

OKEx kommer kontinuerligt att förbättra sina riskhanteringsåtgärder.

4.2 "Markprismekanism". OKEx antar Mark Price Mechanism för att undvika användarnas potentiella förlust orsakad av prismanipulation eller andra skadliga fel på marknaden. Markpriset beräknas från Black-modellen och justeras med den totala förändringen av optionernas prisförväntningar, inte bestämd av transaktion eller notering av ett enda instrument. OKEx tillämpar Markpris vid beräkning av positionsvärde, PnL (vinst och förlust) och marginal som grund för riskkontroll.

4.3 "Partiell likvidationsmekanism". När ditt konto inte uppfyller marginalkravet utlöses partiell likvidation. Ditt konto övertas tillfälligt av tjänstens riskhanteringsmotor. I partiell likvidationsmekanism kommer tjänstens riskhanteringsmotor att avveckla dina positioner tills ditt konto återigen uppfyller marginalkravet. Vänligen hänvisa till OKEx-alternativguide för detaljer.

4.4 "Likvidationsmekanism". När kontokapitalet faller under likvidationsnivån utlöses likvidation. Alla positioner på ditt konto kommer att överföras till tjänstens riskhanteringsmotor för efterföljande avveckling. Efter överföringen raderas alla dina positioner och kontokapitalet blir noll. Vänligen hänvisa till OKEx-alternativguide för detaljer.

4.5 "Samhällsförfarandet för återfall". Förluster orsakade av likvidation av användarkonton kallas underskott. Under avvecklingen beräknar tjänsten det totala underskottet som orsakas av alla tvångslikvidationer (både vid tidpunkten för utlösningen och efterföljande avveckling av positioner av tjänstens riskhanteringsmotor). Det totala underskottet kommer att kompenseras av tjänstens försäkringsfond som prioriteras. Om försäkringsfonden är utarmad kommer Föreningen för återfall att antas av tjänsten för att täcka det återstående underskottet. Användare som har en nettovinst för cykeln kommer att bli föremål för denna återkoppling. Vänligen hänvisa till OKEx-alternativguide för mer detaljer.

4.6 Om storleken på dina positioner eller öppna beställningar ackumuleras till en nivå som utgör ett betydande hot för andra användare, kan OKEx, efter eget gottfinnande, begära att du avbryter dina beställningar eller stänger en del av dina positioner. Som en sista åtgärd förbehåller sig tjänsten rätten att begränsa eller avbryta dina positioner eller order för att minska risken i systemet.

5. Ansvarsbegränsning

5.1 Du erkänner att du förstår de regler och policyer som är grundligt relaterade till tjänsten. OKEx ansvarar inte för din förlust på grund av missförstånd av reglerna och policyerna. I synnerhet, för att öppna eller behålla dina positioner, måste mängden VFA som du satte in som marginal uppfylla vissa krav. Om kraven inte uppfylls utlöses tvångslikvidation. När en tvångslikvidation inträffar kan du förlora alla VFA som du har satt in som marginal.

5.2. Din exakta transaktionsinformation visas först efter den slutliga avvecklingen. Informationen som visas mellan två på varandra följande bosättningar är endast för referens och kan inte garanteras vara ett officiellt resultat. Du kan drabbas av förluster om du arbetar baserat på sådan information och OKEx ansvarar inte för sådana förluster.

5.3 För att följa ändringarna i lagar eller regler eller för att upprätthålla marknadens allmänna välbefinnande måste OKEx, efter eget gottfinnande, ändra policyer, regler eller genomföra nödregler från tid till annan. Sådana ändringar eller implementeringar kan leda till tillfälligt otillgänglighet för ditt konto, återkoppling från ditt konto, omedelbar stängning av dina vissa positioner eller annat avbrott i Tjänsten. OKEx ansvarar inte för din förlust.

5.4 OKEx ansvarar inte för förluster som uppkommit i okontrollerbara situationer, inklusive men inte begränsat till:

 • systemunderhåll meddelat i förväg;
 • funktionsfel på internetenheter som inaktiverar dataöverföring;
 • krig, upplopp, översvämningar, jordbävningar eller andra oväntade störningar;
 • hackingattacker, datavirus, funktionsstörningar på internetnätverket, bankfrågor, webbplatsuppdateringar, avstängning av tjänster, fördröjning eller avbokning på grund av avbrott i regeringen
 • oförutsägbara eller olösliga problem med den teknik som för närvarande finns tillgänglig;
 • situationer orsakade av tredje part inklusive olämpliga eller försenade

5.5 Nätverksfel, systemfel, hackingattacker och andra oförutsedda faktorer har potential att orsaka onormal omsättning, marknadsstörningar och andra möjliga avvikelser. OKEx förbehåller sig rätten att annullera och / eller återföra transaktioner under en tidsperiod där det bedöms vara tillräckligt för att mildra eventuella skadliga marknadseffekter. OKEx ansvarar inte för eventuella förluster som uppstår därigenom.

5.6 Du är medveten om att tekniska avbrott kan inträffa oväntat. OKEx ansvarar inte för förlust som orsakas av tekniska avbrott inklusive men inte begränsat till:

 • förlust, fördröjning, avbrott eller annat fel på anslutningen till tjänsten.
 • stopp, långsamhet, inget svar eller annat fel på Tjänsten på grund av överbelastning.
 • fel på grund av Tjänstens oförmåga att hämta nödvändig data korrekt från en tredje part via internet.

5.7 OKEx förbjuder strikt orättvist handelsbeteende. OKEx förbehåller sig rätten att anta, efter eget gottfinnande, verkställande kontroll över ditt konto, om du

 • är involverade i prismanipulation eller andra skadliga fel på marknaden;
 • kan skada andra användare eller OKEx genom att utnyttja tjänstens sårbarheter eller på annat orimligt sätt;
 • är involverade i andra aktiviteter som OKEx anser vara skadliga för det allmänna välbefinnandet på marknaden.

OKEx förbehåller sig också rätten att vidta åtgärder inklusive men inte begränsat till att stänga dina konton, begränsa handel, stoppa handel, annullera transaktioner och återföra transaktioner för att eliminera eventuella negativa effekter på det allmänna välbefinnandet på marknaden. OKEx ansvarar inte för förluster som uppstår när en sådan åtgärd mot dig inträffar.

6. Skadestånd

6.1 Du måste skada OKEx för åtgärder relaterade till ditt OKEx-konto och din användning av tjänsten.

6.2 Du samtycker härmed till att försvara, skada och hålla OKEx oskadlig från alla anspråk eller krav (inklusive rimliga juridiska avgifter) som görs eller uppkommit av någon tredje part mot OKEx på grund av eller till följd av ditt brott mot detta avtal, din felaktiga användning av Tjänsten , ditt brott mot någon lag eller rättigheter för en tredje part och / eller handlingar eller passivitet för någon tredje part som du ger behörighet att använda ditt OKEx-konto eller komma åt vår webbplats, programvara, system (inklusive alla nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av Tjänsterna) som drivs av oss eller för våra räkning, eller någon av Tjänsterna för dina räkning.

7. Diverse

7.1 Innehållet i detta avtal inkluderar också OKEx olika systemspecifikationer, andra avtal eller regler i bilagan till detta avtal, Option Guide och andra relevanta avtal och regler angående den tjänst som OKEx kan komma att utfärda. När ovanstående innehåll har släppts officiellt är det en integrerad del av detta avtal, och du bör också följa det. I händelse av konflikt mellan ovanstående innehåll och detta avtal gäller detta avtal om inga motsatta uttalanden görs.

7.2 OKEx förbehåller sig rätten att ensidigt ändra detta avtal (inklusive ovanstående innehåll) vid behov. Sådan ändring kan ske när som helst utan föregående meddelande. Om några ändringar görs ska det reviderade innehållet publiceras omedelbart på OKEx webbplats. Kontrollera den senaste informationen som finns där för att informera dig om eventuella ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till tjänsten efter publicering av eventuella ändringar utgör godkännande av dessa ändringar. Om du inte accepterar det reviderade innehållet bör du sluta använda relaterade tjänster.

7.3 Du bör läsa avtalet och alla dokument som det hänvisas till i dem mycket noggrant. Om det finns något som du inte förstår i avtalet och något dokument som det hänvisas till här, bör du diskutera denna fråga med OKEx och söka nödvändigt förtydligande. All formell kommunikation med dig kommer att ske via elektronisk post om inte annat anges. Dokument kommer att skickas till dig via elektronisk post och du bör försöka skicka dokument till oss på samma sätt. Du kommer också att kunna kontakta oss telefoniskt. All formell kommunikation med dig kommer, om inte annat överenskommits, att ske på engelska. I händelse av avvikelse mellan den engelska versionen av Avtalet eller sådan kommunikation och någon översättning av Avtalet eller sådan kommunikation (i tillämpliga fall) på ett främmande språk, ska respektive engelska version gälla. I händelse av avvikelse mellan kommunikation och avtalet ska avtalet ha företräde.

7.4 Upprättande, giltighet, förklaring, ändring, verkställande och tvistlösning av detta användaravtal regleras av lagarna på Seychellerna.

7.5 Om det finns någon tvist mellan en användare och OKEx, bör båda parter försöka utarbeta en lösning genom förhandlingar. Om försöket inte lyckas bör båda parter komma överens om att lösa oenigheten eller tvisten genom Seychellernas rättsväsende.

7.6 Alla rubriker i detta avtal är endast för läsbekvämlighet och påverkar inte dess tolkning.

7.7 Detta avtal gäller inte användare av optionshandelssimulering.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map