OKEx användaravtal för ständig byteshandel

1. Översikt

1.1 OKEx Perpetual Swap Trading (“tjänsten”) är en derivattransaktionstjänst för virtuell finansiell tillgång (VFA) som lanserades av Aux Cayes Fintech Co. Ltd. (nedan kallad “OKEx”). Den designas, hanteras och drivs av OKEx. För att aktivera OKEx Perpetual Swap Trading måste du läsa, förstå och godkänna “OKEx Perpetual Swap Trading User Agreement” och innehållet i artikel 7.1 häri (“Avtalet”). Läs igenom alla villkor noggrant innan du väljer att acceptera detta avtal.

1.2 Observera att du inte har behörighet att använda och inte får använda tjänsten om du inte har läst och accepterat alla villkor i avtalet. I synnerhet godkänner du detta avtal och din användning av tjänsten att du har läst och godkänt detta avtal och att detta avtal är juridiskt bindande för dig.

2. Behörighet att använda tjänsten

2.1 Du erkänner och godkänner att:

 • du har gått med på “OKEx användarvillkor”, och du är berättigad till och inte förbjuden att använda de “tjänster” som definieras där;
 • detta avtal strider inte mot lagarna i det land eller den region du kommer ifrån, och du lovar att du kommer att följa lagarna i ditt land eller din region;
 • du är den juridiska ägaren av de VFA som du har deponerat hos tjänsten och du garanterar att källorna till ovannämnda VFA erhålls är lagliga.

2.2 Du är medveten om och tar på dig de risker som kan uppstå i samband med användningen av Tjänsten, som inkluderar men inte är begränsade till:

 • hög prisvolatilitet för VFA: er och deras derivat kan medföra stora eller totala förluster på kort tid;
 • bristen på VFA som deponerats som marginal kan medföra omedelbar avveckling av dina positioner, och du kan förlora alla VFA som du har deponerat hos tjänsten;
 • upprörd teknik kan uppstå, vilket kan försena eller blockera din användning av tjänsten;
 • marknadsavvikelse kan hända, vilket kan medföra förlust av dina VFA: er.
 • då och då, för att bibehålla det allmänna välbefinnandet på marknaden, måste OKEx lägga till, ta bort eller ändra policyer. En sådan åtgärd kan vara till förmån för eller mot en enskild användare som du.

2.3 Du erkänner och förbinder dig att:

 • Du kommer inte att använda Tjänsten för något olagligt ändamål, inklusive men inte begränsat till olagligt spelande, penningtvätt, bedrägeri, utpressning, utpressning, dataintrång, finansiering av terrorism och andra våldsamma aktiviteter eller andra företag som är förbjudna enligt lagen.
 • Du kommer inte att utföra, initiera eller underlätta någon form av marknadsmanipulation eller andra former av olagligt beteende, inklusive men inte begränsat till olagligt spelande, penningtvätt, bedrägeri, utpressning, utpressning, dataintrång, finansiering av terrorism och andra våldsamma aktiviteter eller företag som är förbjudna. enligt lagen.

3. Användning av tjänsten

3.1 Tjänsten ger dig orderbok i realtid tillsammans med annan information. Du kan visa eller ladda ner information för din egen analys. OKEx ansvarar inte för någon bedömning eller analys som du gjort baserat på informationen som tillhandahålls av tjänsten.

3.2 Du kan göra beställningar, i den form som krävs av OKEx, via webbplatsen, klientprogramvaran, API eller andra kanaler. När en beställning har fyllts kommer du inte att kunna avbryta eller ändra den.

3.3 När din “Öppna lång” eller “Öppna kort” -beställning är fylld, öppnas motsvarande position. När en “Stäng lång” eller “Stäng kort” -order har fyllts stängs motsvarande position. Tjänsten kommer att ge dig information om dina positioner och om värdet på dina VFA och deras derivat i realtid.

3.4 Den eviga bytet kommer att avvecklas klockan 08:00 (UTC) varje dag (“Uppgörelsen”). Avräkningspriset är det senaste märkespriset (definierat och beräknat av tjänsten, se “OKEx evigvarande bytesguide”). Vid avveckling kommer samma mängd FVA som UPL att läggas till RPL, och RPL minus återbetalningsbeloppet kommer att krediteras ditt saldo, som kan dras tillbaka omedelbart (med förbehåll för marginalkrav och andra gränser som krävs av tjänsten). UPL och RPL återställs sedan till 0. (För definitioner och beräkningsmetoder för UPL 、 RPL och Clawback-belopp, se “OKEx Perpetual Swap Guide”.)

3.5 Vid avveckling kommer användare med långa positioner och användare med korta positioner att utbyta finansieringsavgift (definierad och beräknad av tjänsten, se “OKEx evig bytesguide”).

3.6 Du ska betala avgifter till OKEx för tjänsten. För avgiftsschema hänvisas till “OKEx-guide för evig byte”.

3.7 Om marknadsavvikelser inträffar före avveckling, inklusive men inte begränsat till akuta fluktuationer av underliggande index eller onormal återfallshastighet, kan OKEx, efter eget gottfinnande, besluta att avveckla vid en lämplig tidpunkt med kommersiellt rimlig metod. OKEx ska lägga upp ett meddelande om sådana detaljerade regler.

4. Riskhantering

4.1 Tjänsten inför olika åtgärder för att kontrollera de systematiska riskerna, inklusive men inte begränsat till:

 • Marginalsystem med nivånivå för underhållsmarginal
 • Likvidationsmekanism
 • Samhällsförfarandet för återfall

OKEx kommer kontinuerligt att förbättra sina riskhanteringsåtgärder.

4.2 ”Marginalsystem med nivånivå för underhållsmarginal”. Baserat på de VFA du har deponerat hos tjänsten är storleken på den position du kan öppna begränsad. För att undvika likvidation, se dessutom din marginalförhållande (definierad och beräknad av tjänsten, ”OKEx Perpetual Swap Guide”) Måste hållas högre än underhållsgränsförhållandet, vilket är det lägsta marginalförhållande som krävs för att du ska kunna behålla dina nuvarande positioner. Ett schema för nivånivå för underhållsmarginal antas av tjänsten. Ju större position som öppnats, desto högre underhållsgräns krävs. Se “OKEx Perpetual Swap Guide” för detaljer.

4.3 ”Likvidationsmekanism”. När marginalförhållandet för ditt konto är lägre än underhållsmarginalförhållandet + avvecklingsavgift, kommer en avveckling av ditt konto att utlösas. Ditt konto övertas tillfälligt av tjänstens riskhanteringsmotor. och kommer att vara tillbaka under din kontroll efter att likvidationsprocessen är klar. I likvidationsmekanismen kommer tjänstens riskhanteringsmotor att fortsätta avveckla dina positioner tills din marginalkvot är tillbaka över din nivånivå för underhållsgraden eller om dina positioner är helt likviderade. Se “OKEx Perpetual Swap Guide” för detaljer.

4.4 ”Förfarande för samhällsansvar för återkoppling”. Vissa användares inlagda VFA kan eventuellt inte täcka kostnaderna för likvidationen. Det totala underskottet från alla användare som har gått igenom likvidation kommer först att betalas av tjänstens försäkringsfond. Om försäkringsfonden är utarmad antas Föreningen för återbetalning av samhället av tjänsten för att täcka det återstående underskottet. Användare som har en nettovinst för dagen kommer att bli föremål för denna återkoppling. Se “OKEx Perpetual Swap Guide” för detaljer.

4.5 Om storleken på dina positioner eller öppna beställningar ackumuleras till en nivå som utgör ett betydande hot för andra användare, kan OKEx, efter eget gottfinnande, begära att du avbryter dina beställningar eller stänger en del av dina positioner. Du erkänner och samtycker till att OKEx förbehåller sig sin enda och absoluta rätt och diskretion, under exceptionella omständigheter, att helt eller delvis stänga din position eller order.

5. Ansvarsbegränsning

5.1 Du erkänner att du förstår de regler och policyer som är grundligt relaterade till tjänsterna. OKEx ansvarar inte för din förlust på grund av missförstånd av reglerna och policyerna. I synnerhet, för att öppna eller behålla dina positioner, måste mängden VFA som du satte in som marginal uppfylla vissa krav. Om kraven inte uppfylls utlöses likvidation. När en likvidation inträffar kan du förlora alla VFA som du har satt in som marginal.

5.2 Informationen om din handel blir officiell vid Settlement. Informationen som visas mellan två på varandra följande uppgörelser är endast för referensändamål och kan inte garanteras innebära det officiella resultatet. Du kan gå förlorad genom dina handlingar baserat på informationen om introduktionsavräkningen. OKEx ansvarar inte för din förlust.

5.3 För att följa ändringarna i lagar eller regler eller för att upprätthålla det allmänna välbefinnandet på marknaden, måste OKEx, efter eget gottfinnande, ändra policyer, regler eller genomföra nödregler från tid till annan. Sådana ändringar eller implementeringar kan leda till tillfälligt otillgänglighet för ditt konto, återkoppling från ditt konto, omedelbar stängning av dina vissa positioner eller annat avbrott i Tjänsten. OKEx ansvarar inte för din förlust.

5.4 Du godkänner och accepterar att om OKEx-plattformen inte kan fungera korrekt eller om tjänsten avbryts på grund av följande villkor, så att du inte kan använda tjänsterna eller inte kan göra kommandon eller utföra relaterade handelsoperationer, inklusive men inte begränsat till misslyckande, fördröjning, avbrott, inget systemsvar, fördröjt systemsvar eller andra onormala omständigheter, ska OKEx inte hållas ansvarigt för förluster som uppkommit i okontrollerbara situationer, som inkluderar men inte är begränsade till:

 • Tjänstestopp för systemunderhåll som meddelats av OKEx i förväg;
 • funktionsfel på internetenheter som inaktiverar dataöverföring;
 • Force majeure eller olyckor, såsom astyphoon, jordbävning, tsunami, översvämning, strömavbrott, krig, upplopp, regeringsåtgärder, terroristattacker, etc. eller andra oväntade störningar som leder till upphörande av OKEx-plattformen;
 • hackattacker, datavirus, funktionsstörningar på internetnätet, bankfrågor, uppdatering av webbplatser, avstängning av tjänster, fördröjning eller avbokning på grund av avbrott i regeringen;
 • oförutsägbara eller olösliga problem med den teknik som för närvarande finns tillgänglig;
 • orsakas av tredje part inklusive olämpliga eller fördröjda avrättningar.

5.5 Nätverksfel, systemfel, hackattacker och andra oförutsedda faktorer har potential att orsaka onormal omsättning, marknadsstörningar och andra möjliga avvikelser. OKEx förbehåller sig rätten att annullera och / eller återföra transaktioner under en tidsperiod där det bedöms vara tillräckligt för att mildra eventuella skadliga marknadseffekter. OKEx ansvarar inte för eventuella förluster som uppstår därigenom.

5.6 Du är medveten om att tekniska störningar kan inträffa oväntat. OKEx ansvarar inte för förlust som orsakas av tekniska störningar som inkluderar men inte är begränsade till:

 • förlust, fördröjning, avbrott eller annat fel på anslutningen till tjänsten.
 • stopp, långsamhet, inget svar eller annat fel på Tjänsten på grund av överbelastning.
 • fel på grund av Tjänstens oförmåga att hämta nödvändig data korrekt från en tredje part via internet.

5.7 OKEx förbjuder strikt orättvist handelsbeteende. OKEx förbehåller sig rätten att anta, efter eget gottfinnande, verkställande kontroll över ditt konto, om du

 • är involverade i prismanipulation eller andra skadliga fel på marknaden;
 • kan skada andra användare eller OKEx genom att utnyttja tjänstens sårbarheter eller på annat orimligt sätt;
 • är involverade i andra aktiviteter som OKEx anser vara skadliga för marknadens allmänna välbefinnande; eller
 • deltar i andra aktiviteter som strider mot lagar och förordningar.

OKEx förbehåller sig också rätten att vidta åtgärder efter eget gottfinnande inklusive men inte begränsat till att stänga dina konton, begränsa handel, stoppa handel, avbryta transaktioner och återbetalningstransaktioner för att eliminera eventuella negativa effekter på det allmänna välbefinnandet på marknaden. OKEx ansvarar inte för eventuella förluster (inklusive men inte begränsade till direkta eller indirekta förluster, faktiska förluster eller förluster av möjliga vinster) som du ådrar dig i samband med ovanstående åtgärder när en sådan åtgärd mot dig inträffar.

6. Skadeersättning

6.1 Du måste vidta alla möjliga åtgärder för att skydda OKEx från eller skada OKEx för eventuella skador som uppstår till följd av din användning av tjänsteåtgärder relaterade till ditt OKEx-konto och din användning av tjänsten.

6.2 Du samtycker härmed till att försvara, skada och hålla OKEx oskadlig från alla anspråk eller krav (inklusive rimliga juridiska avgifter) som görs eller uppkommit av någon tredje part mot OKEx på grund av eller som ett resultat av ditt brott mot detta avtal, din felaktiga användning av tjänsten , ditt brott mot någon lag eller rättigheter för en tredje part och / eller handlingar eller passivitet för någon tredje part som du ger behörighet att använda ditt OKEx-konto eller komma åt vår webbplats, programvara, system (inklusive alla nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av Tjänsterna) som drivs av oss eller för våra räkning, eller någon av Tjänsterna för dina räkning.

7. Diverse

7.1 Innehållet i detta avtal inkluderar också OKEx olika systemspecifikationer, andra avtal eller regler i bilagan till detta avtal, OKEx Perpetual Swap Guide och andra relevanta avtal, regler angående tjänsten som OKEx kan komma från tid till annan. När ovanstående innehåll har släppts officiellt är det en integrerad del av detta avtal, och du bör också följa det. I händelse av konflikt mellan ovanstående innehåll och detta avtal, gäller detta avtal om inget motsatt uttalande.

7.2 OKEx förbehåller sig rätten att ensidigt ändra detta avtal (inklusive ovanstående innehåll) vid behov. Sådan ändring kan ske när som helst utan föregående meddelande. Om några ändringar görs ska det reviderade innehållet publiceras omedelbart på OKEx webbplats. Kontrollera den senaste informationen som finns där för att informera dig om eventuella ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till tjänsten efter publicering av eventuella ändringar utgör godkännande av dessa ändringar. Om du inte accepterar det reviderade innehållet bör du sluta använda relaterade tjänster.

7.3 Du bör noggrant läsa avtalet och alla dokument som det hänvisas till här mycket noggrant. Om det finns något som du inte förstår i avtalet och något dokument som det hänvisas till här, bör du diskutera denna fråga med OKEx och söka nödvändigt förtydligande. All formell kommunikation med dig ska ske via elektronisk post om inte annat anges av OKEx. Dokument kommer att skickas till dig via elektronisk post och du bör försöka skicka dokument till oss på samma sätt. Du kommer också att kunna kontakta oss telefoniskt. All formell kommunikation med dig ska, om inte annat överenskommits, ske på engelska. I händelse av avvikelse mellan den engelska versionen av Avtalet eller sådan kommunikation och någon översättning av Avtalet eller sådan kommunikation (i tillämpliga fall) på ett främmande språk, ska respektive engelska version gälla. I händelse av avvikelse mellan kommunikation och avtalet ska avtalet ha företräde.

7.4 Upprättande, giltighet, förklaring, ändring, verkställande och tvistlösning av detta användaravtal regleras av lagarna på Seychellerna.

7.5 Om det finns någon tvist mellan en användare och OKEx, bör båda parter försöka utarbeta en lösning genom förhandlingar. Om försöket inte lyckas bör båda parter komma överens om att lösa oenigheten eller tvisten genom Seychellernas rättsväsende.

7.6 Alla rubriker i detta avtal är endast för läsbekvämlighet och påverkar inte dess tolkning.

7.7 Detta avtal gäller inte användare av Perpetual Swap Trading Simulation.

7.8 Aux Cayes Fintech Co. Ltd. har tolkningen av detta avtal enbart och slutgiltigt.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map